תקנון

Board pack

  1. כללי

1.1 האתר מופעל ע"י חברת "Board pack "עוסק מורשה 058084344 (להלן, “האתר”) וזה מצוי בבעלותה הבלעדית בלבד.

1.2 האתר הינו חנות וירטואלית המיועדת לרכישה של מנשא לגלשנים .

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בין החברה לבינך.

1.4 נוסח התקנון המתפרסם מעת לעת באתר הוא העדכני ביותר כאשר נוסח התקנון המתפרסם באתר הוא הקובע והוא בלבד.

1.5 במצב דברים בו תתגלה סתירה בין תוכן האתר לתקנון זה, התקנון הוא הקובע.

1.6 אישור בדבר הסכמתך מהווה ראיה חלוטה כי הסכם זה נקרא על ידך במלואו.

1.7 בכל מקום באתר ו/או בתקנון בו קיימת שימוש בלשון זכר הכוונה היא לזכר ו/או לנקבה.

1.8 החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לעדכן את תנאי תקנון זה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ללא מתן פרסום ו/או הודעה מראש.

1.9 כותרות הפרקים הינן לצורך נוחות בלבד ואין להקיש מהן כל משמעות משפטית ו/או פרשנית.

  1. מכירה

2.1 אך ורק אדם מעל גיל 18 הכשיר מבחינה משפטית לעשות פעולות משפטיות ולהתחייב במסגרת עסקאות עם החברה ובכלל רשאי להשתמש באתר. האדם הרוכש באתר זה הוא בעל כרטיס האשראי, והוא בלבד.

2.2 קריאת התקנון ואישורו על ידך מהווה הצהרה  לכל דבר וענין שהינך מעל גיל 18 וכשיר מהבחינה המשפטית לבצע פעולות של רכישה מקוונת ולערוך התחייבויות משפטיות מחייבות.

2.3 ניתן לערוך הזמנות באתר 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

2.4 הרכישה מתבצעת באתר מחייבת מילוי מלוא הפרטים האישיים כגון כתובת, דוא”ל, מס’ טלפון ולבסוף בביצוע התשלום הינך נדרש למלא שם מלא, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ומספר כרטיס אשראי.

2.5 לתשומת לבך, ההזמנה תיכנס לתוקפה והכל כאמור בהתאם להוראות תקנון זה, אך ורק לאחר מתן אישור מחברת האשראי בדבר חיוב הכרטיס תועבר תוך 2 ימי עסקים ההזמנה לביצוע.

2.6 אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אל כתובת הדוא”ל האלקטרוני אשר נרשמה על ידי הלקוח באתר.

2.7 במקרה בו כרטיס האשראי לא יחויב מכל סיבה שהיא, תישלח הודעה ללקוח וזה באמצעות שירות הלקוחות של החברה יסדיר את התשלום עבור ההזמנה שביצע כאשר רק לאחר הסדרת התשלום ומהחל 2 ימי עסקים ממועד אישור ע”י חברת כרטיסי האשראי תועבר ההזמנה לביצוע. במידה והלקוח לא יסדיר את התשלום לאחר מתן הודעה כאמור לעיל בתוך 2 ימי עסקים תבוטל ההזמנה ולא תהא ללקוח כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא בענין זה.

2.8 מחירי המוצרים באתר של החברה הינם מחירים מיוחדים וייתכן כי יהיו הבדלי מחירים בין אלו הנקובים באתר לבין אלו הנקובים בערוצי מכירה נוספים/אחרים . יובהר כי הלקוח רשאי לערוך בדיקה מקדמית של המחירים, השוואת מחירים, וזאת טרם הרכישה של המנשא, וכי בדיקה בדבר השוואת מחיר המוצר בערוצי המכירה השונים מוטלת על כתפי הלקוח ועליו בלבד ולא תהיה לו כל טענה או עילה כנגד החברה ביחס למחיר המוצר.

2.9 מחיר המוצרים כוללים מע”מ בהתאם לשיעורו אשר ייקבע על פי החוק מעת לעת.

2.10 מחיר המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם לסוג ההזמנה, כמות ההזמנה, סוג המוצר ועוד כאשר דמי המשלוח ייקבעו במועד ההזמנה.

2.11 החברה תשתדל בכל עת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי במחסני החברה. חרף זאת ייתכנו מקרים בהם מוצר המופיע באתר אזל מהמלאי. במצב דברים כזה, אי הימצאותו של מוצר במלאי החברה, יושב סכום התשלום המלא בו חויב הלקוח בלבד וזאת לא יאוחר משבעה ימי עסקים. מוסכם בזאת כי במצב האמור לעיל, לא יקנה כל עילת תביעה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה.

2.12 יודגש כי החברה תעשה מאמץ לעדכון האתר והמלאי המופיע באתר אולם במקרה ותהיה טעות לא תהא ללקוח כל עילה או טענה מכל מין ואו סוג שהוא כנגד החברה.

2.13 החברה תהא רשאית לשנות את מחירי המוצרים, הקמת מבצעים, ביטול מבצעים, הנחות, קופון ועוד והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

  1. רישום לאתר

3.1 מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיו האישיים של הלקוח ורישומו לאתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תאסוף ותשתמש במידע אשר ייאסף אודות השימוש של הלקוח באתר וזאת לצורכים סטטסיטיים או שליחת דיוור שיווקי או התאמת התוכן השיווקי עבור הלקוח במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק או שליחת משובים.

 

  1. אספקה

4.1 האספקה תבוצע בהתאם למוסכם בין החברה ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. האספקה יכולה להתבצע לכתובת האספקה אותה ימסור הלקוח בעת הרכישה באמצעות דואר ישראל.

4.2 החברה תעשה מאמצים כי המוצר יסופק לא יאוחר מ – 21 ימי עסקים מיום קבלת אישור מחברת האשראי בדבר קבלת מלוא התשלום בגין המוצר.

4.3 יצוין כי זמן האספקה הינו זמן משוער וכי ייתכנו שינויים אשר אינם תלויים בחברה אלא קשורים לרשת הדואר, ל”כח עליון”, מלחמה, שביתה, כמות ההזמנה, אזורים בעלי רגישות ביטחונית ועוד.

4.4 דמי המשלוח הינם כוללים מע”מ ויתווספו לתשלום עבור ההזמנה.

4.5 מקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה כאמור בתקנון זה, תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו מאוחר ב- 14 ימי עסקים נוספים. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לא תהא לרוכש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לעיכוב באספקת המוצר.

4.6 למען הסר ספק, ימי מלחמה ו/או השבתה ו/או עיצומים ו/או כוח עליון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור בתקנון זה ומועד האספקה ידחה לאותו מספר הימים. במקרה כזה לא תהא ללקוח כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס למועד האספקה אשר יידחה בהתאם לאותם ימים.

  1. החזר/ביטול עסקה

5.1 לקוח אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

5.2 ביטול/החזרת המוצרים ייעשו בהתאם לחוק ובכפוף לכך שהמוצרים נרכשו באמצעות אתר של החברה בלבד .

5.3 ביטול עסקה ייעשה בפנייה בכתב לחברה באמצעות הודעה אשר תישלח לאתר

 www.board-pack.com  וזאת תוך 14 יום מיום מקבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, ללא הסרת תווית, העתק מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באתר. הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית.

5.4 במקרים בהם לא תתאפשר החזרת המוצר:

5.7.1 במידה והלקוח השתמש במוצר

או עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם הרוכש למוצר.

5.5 התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי הלקוח אינן נכונים הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את חברתו באתר ו/או לפעול כנגדו בכל דרך חוקית והלקוח מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.

 

  1. 6. שונות

6.1 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . הרוכש מצהיר ומסכים בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין ואו סוג שהוא ביחס לאתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו.

.6.2 החברה תשתדל לעשות מאמצים רבים לצורך שמירת תקינות פעילות האתר ורצף פעילותו. חרף זאת החברה איננה מתחייבת כי האתר יעבוד כסדרו ללא הפסקות ו/או תקלות . החברה לא תהא אחראית לשום נזק ו/או הוצאה הנובעים מקלקול ו/או תקלה ו/או השבתה ו/או שיבוש באתר.

  1. קניין רוחני

7.1 כל עיצובים, סימני המסחר, הגרפיקה, הלוגים, המידע, המאמרים, המדגמים, המצגות, תמונות, הפטנטים, קטעי הוידאו, מצגות, תמונות וכל התכנים מכל מין ו/או סוג שהוא המופיעים באתר שייכים לחברה ולה בלבד.

7.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בשום צורה ו/או אופן בשום עיצוב, סימן המסחר, גרפיקה, לוגו, מידע, מאמרים, מדגמים, מצגות, תמונות, פטנטים, קטעי וידאו, מצגות ועוד המופיעים באתר.

  1. התיישנות

8.1 הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי סעיף זה הינו הסכמה בכתב כמשמעה בסעיף 19 לחוק התיישנות, תשי”ח – 1958 (להלן, “חוק ההתיישנות”) כאשר מוסכם בזאת כי תקופת התיישנות ביחס כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לכל פעולה המבוצעת באתר לרבות אך לא רק רכישת מוצרים באתר תהא 6 חודשים.

  1. סמכות שיפוט

9.1 מוסכם בזאת המסחר באתר זה יעשה בהתאם לחוקים, לתקנות ולצווים החלים במדינת ישראל.

 תודה רבה ורכישה נעימה .